Grupy dyskusyjne   »   pl.biznes.banki   »   Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę

Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę

Data: 2016-03-23 09:46:35
Autor: Piotr Gałka
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Użytkownik "Kris" <kszysztofc@gmail.com> napisał w wiadomości
news:cbe41157-fcf4-4eb2-afe7-d44ed400d02fgooglegroups.com...
Do innego myślenia skłania też to, że jak się słyszy to włamywacze
potrafią
(nawet jak na koncie 0) w parę sekund wziąć kredyt i go zutylizować.

Jakieś prasowe bzdury zapewne
Który bank daje możliwość wzięcia kredytu w parę sekund?

W nowym mBanku to jakoś nie rzuca mi się w oczy, ale w starym to za każdym
logowaniem widziałem, że proponują mi zwiększenie limitu w rachunku do 30k
czy 40k. I to chyba działało na zasadzie potwierdzenia kodem wysłanym
SMS-em. Wydaje mi się nawet, że kiedyś była taka reklama, że już przy kasie
sklepowej brakuje ci kasy to w parę sekund ją masz.

Pisząc o tych sekundach na kredyt opierałem się na linku, który ktoś w tym
wątku wrzucił wcześniej:
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-zlodzieje-okradali-konta-bankowe-klientow-sieci-play/

Nie wygląda mi na całkiem prasową bzdurę. Dodatkowo wygląda, że złodzieje
robili atak ręcznie - jakieś próby po 1zł. Jakby mieli program realizujący
całość to byłoby jeszcze szybciej.
P.G.

Data: 2016-03-23 04:02:15
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 09:46:37 UTC+1 użytkownik Piotr Gałka napisał:
W nowym mBanku to jako¶ nie rzuca mi się w oczy, ale w starym to za każdym
logowaniem widziałem, że proponuj± mi zwiększenie limitu w rachunku do 30k
czy 40k. I to chyba działało na zasadzie potwierdzenia kodem wysłanym
SMS-em. Wydaje mi się nawet, że kiedy¶ była taka reklama, że już przy kasie
sklepowej brakuje ci kasy to w parę sekund j± masz.

Reklama reklam± ale raczej najpierw zweryfikuj± w BIKu i postaraj± się okre¶lić/zweryfikować Ľródło dochodu.
Tak pięknie jak w reklamie chyba się nie da- ale nie próbowałem konkretnie w mbanku- wiem za to jak to jest w innych instytucjach finasowych.

Pisz±c o tych sekundach na kredyt opierałem się na linku, który kto¶ w tym
w±tku wrzucił wcze¶niej:
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-zlodzieje-okradali-konta-bankowe-klientow-sieci-play/
Fantazja redaktorów bywa ogromna czasami
Nie wygl±da mi na całkiem prasow± bzdurę. Dodatkowo wygl±da, że złodzieje
robili atak ręcznie - jakie¶ próby po 1zł. Jakby mieli program realizuj±cy
cało¶ć to byłoby jeszcze szybciej.
Różnie to może być ale banki też tak na lewo i prawo bez weryfikacji np. zródła dochodu pożyczek rozdawac nie mog±. Kłopoty z KNfem murowane wtedy.

Data: 2016-03-23 12:07:33
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 12:02, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 09:46:37 UTC+1 użytkownik Piotr Gałka napisał:
W nowym mBanku to jakoĹ› nie rzuca mi siÄ™ w oczy, ale w starym to za kaĹĽdym
logowaniem widziałem, że proponują mi zwiększenie limitu w rachunku do 30k
czy 40k. I to chyba działało na zasadzie potwierdzenia kodem wysłanym
SMS-em. Wydaje mi się nawet, że kiedyś była taka reklama, że już przy kasie
sklepowej brakuje ci kasy to w parÄ™ sekund jÄ… masz.

Reklama reklamą ale raczej najpierw zweryfikują w BIKu i postarają się określić/zweryfikować źródło dochodu.
Tak pięknie jak w reklamie chyba się nie da- ale nie próbowałem konkretnie w mbanku- wiem za to jak to jest w innych instytucjach finasowych.

Dobra rada - najpierw sprawdĹş, a potem siÄ™ wypowiadaj, bo na razie dajesz tylko dowĂłd swojej ignorancji.Pisząc o tych sekundach na kredyt opierałem się na linku, który ktoś w tym
wątku wrzucił wcześniej:
https://zaufanatrzeciastrona.pl/post/jak-zlodzieje-okradali-konta-bankowe-klientow-sieci-play/
Fantazja redaktorĂłw bywa ogromna czasami

Raczej twoje nieogarnięcie rzeczywistości.

Nie wygląda mi na całkiem prasową bzdurę. Dodatkowo wygląda, że złodzieje
robili atak ręcznie - jakieś próby po 1zł. Jakby mieli program realizujący
całość to byłoby jeszcze szybciej.
Różnie to może być ale banki też tak na lewo i prawo bez weryfikacji np. zródła dochodu pożyczek rozdawac nie mogą. Kłopoty z KNfem murowane wtedy.

Zdaniem ignoranta...

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 04:47:06
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Zdaniem ignoranta...
rozwiniesz?

Data: 2016-03-23 12:57:31
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 12:47, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Zdaniem ignoranta...
rozwiniesz?

Słowo to oznacza, że się nie znasz na jakimś temacie, a się wypowiadasz, co gorsza - błędnie. Rzucenie jednym przypadkowym artykułem z prawa bankowego nie zmieni tego, że wiesz nic.

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 05:05:41
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 12:57:32 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
co gorsza - błędnie. Rzucenie jednym przypadkowym artykułem z prawa bankowego nie zmieni tego, że wiesz nic.
Ty usiłujesz sprawiać wrażenie takiego co wie wszystko tylko marnie to Tobie wychodzi.
Ale poniżej wkleję ten art. żeby¶ miał okazje się z nim zapoznać.

"Art. 70. 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolno¶ci kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolno¶ć kredytow± rozumie
się zdolno¶ć do spłaty zaci±gniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach okre¶lonych w umowie. Kredytobiorca
jest obowi±zany przedłożyć na ż±danie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolno¶ci.
2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemaj±cej osobowo¶ci prawnej, o ile posiada zdolno¶ć
prawn±, które nie maj± zdolno¶ci kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem:
1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu;
2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja
zapewni - według oceny banku - uzyskanie zdolno¶ci kredytowej w okre¶lonym czasie.
3. Kredytobiorca jest obowi±zany umożliwić podejmowanie przez bank czynno¶ci zwi±zanych z ocen± sytuacji finansowej
i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu nowoutworzonemu przedsiębiorcy, osobie prawnej
lub jednostce organizacyjnej niemaj±cej osobowo¶ci prawnej, o ile posiada zdolno¶ć prawn±.
5. Na wniosek ubiegaj±cego się o kredyt przedsiębiorcy, bank przekazuje, w formie pisemnej, wyja¶nienie dotycz±ce
dokonanej przez siebie oceny zdolno¶ci kredytowej. Opłata za sporz±dzenie takiego wyja¶nienia powinna być odpowiednia
do wysoko¶ci kredytu.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegaj±cego się o pożyczkę pieniężn±."

Data: 2016-03-23 13:14:17
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 13:05, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 12:57:32 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
co gorsza - błędnie. Rzucenie jednym przypadkowym artykułem z prawa
bankowego nie zmieni tego, ĹĽe wiesz nic.
Ty usiłujesz sprawiać wrażenie takiego co wie wszystko tylko marnie to Tobie wychodzi.
Ale poniżej wkleję ten art. żebyś miał okazje się z nim zapoznać.

"Art. 70. 1. Bank uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Przez zdolność kredytową rozumie
się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie. Kredytobiorca
jest obowiązany przedłożyć na żądanie banku dokumenty i informacje niezbędne do dokonania oceny tej zdolności.
2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność
prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem:
1) ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu;
2) przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja
zapewni - według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie.
3. Kredytobiorca jest obowiązany umożliwić podejmowanie przez bank czynności związanych z oceną sytuacji finansowej
i gospodarczej oraz kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.
4. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio przy udzielaniu kredytu nowoutworzonemu przedsiębiorcy, osobie prawnej
lub jednostce organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną.
5. Na wniosek ubiegającego się o kredyt przedsiębiorcy, bank przekazuje, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące
dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej. Opłata za sporządzenie takiego wyjaśnienia powinna być odpowiednia
do wysokości kredytu.
6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy ubiegającego się o pożyczkę pieniężną."

PatrzÄ…c na dotychczasowÄ… dyskusjÄ™ z tobÄ…, jestem pod wraĹĽeniem, ĹĽe masz opanowanÄ… trudnÄ… sztukÄ™ ctrl-c, ctrl-v ;)

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 13:17:10
Autor: J.F.
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
UĹĽytkownik "Liwiusz"  napisaĹ‚ w wiadomoĹ›ci grup dyskusyjnych:ncu0bb$dj6$2@node1.news.atman.pl...
W dniu 2016-03-23 o 12:47, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Zdaniem ignoranta...
rozwiniesz?

Słowo to oznacza, że się nie znasz na jakimś temacie, a się wypowiadasz, co gorsza - błędnie. Rzucenie jednym przypadkowym artykułem z prawa bankowego nie zmieni tego, że wiesz nic.

A co z innym artykulem - ze kredyt jest na okreslony cel.
Jak to pogodzic z kredytem gotowkowym, i kto tu jest ignorantem - ja, banki, KNF, poslowie ?

J.

Data: 2016-03-23 05:32:39
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 13:17:16 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
A co z innym artykulem - ze kredyt jest na okreslony cel.
To będzie najczę¶ciej "umowa pożyczki" nie kredytu
Jak to pogodzic z kredytem gotowkowym, i kto tu jest ignorantem - ja, banki, KNF, poslowie ?

Data: 2016-03-23 13:37:18
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 13:32, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 13:17:16 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
A co z innym artykulem - ze kredyt jest na okreslony cel.
To będzie najczęściej "umowa pożyczki" nie kredytu

Dobrze, że nie doradzasz bankom, bo one sobie potrafią w takich sytuacjach udzielać kredytu. :)

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 05:47:40
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 13:37:19 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Dobrze, że nie doradzasz bankom, bo one sobie potrafi± w takich sytuacjach udzielać kredytu. :)
Po raz kolejny okazuje się ze masz kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem. Gdzie napisałem ze nie będzie to umowa kredytu?

Data: 2016-03-23 13:50:33
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 13:47, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 13:37:19 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Dobrze, ĹĽe nie doradzasz bankom, bo one sobie potrafiÄ… w takich
sytuacjach udzielać kredytu. :)
Po raz kolejny okazuje się ze masz kłopoty z czytaniem ze zrozumieniem.

Co za muł...

Gdzie napisałem ze nie będzie to umowa kredytu?


Tam, gdzie wyciąłeś cytat, mało sprytny kłamczuszku:

"To będzie najczęściej "umowa pożyczki" nie kredytu "

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 06:10:16
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 13:50:34 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Tam, gdzie wyci±łe¶ cytat, mało sprytny kłamczuszku:

"To będzie najczę¶ciej "umowa pożyczki" nie kredytu "
"Co za muł" ze zacytuje Ciebie.
Widzisz gdzie¶ tam ze wykluczam umowę kredytu?

Data: 2016-03-23 14:12:26
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 14:10, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 13:50:34 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Tam, gdzie wyciąłeś cytat, mało sprytny kłamczuszku:

"To będzie najczęściej "umowa pożyczki" nie kredytu"
"Co za muł" ze zacytuje Ciebie.
Widzisz gdzieĹ› tam ze wykluczam umowÄ™ kredytu?

Nie pogrążaj się. Wiesz tylko tyle, co skopiujesz jeden przepis, a się mądrujesz. I nie pisz, że w jakichś sytuacjach bank będzie robił to, lub to, bo wiedzę masz przedszkolaka.

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 06:20:19
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 14:12:28 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Nie pogr±żaj się. Wiesz tylko tyle, co skopiujesz jeden przepis, a się m±drujesz. I nie pisz, że w jakich¶ sytuacjach bank będzie robił to, lub to, bo wiedzę masz przedszkolaka.
Inteligentny inaczej się odezwał
Widzę ze szkoda czasu na dyskusje z Toba.
Możesz wiec nie odpisywać

Data: 2016-03-23 13:19:43
Autor: Kamil Jońca
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
"J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> writes:

Użytkownik "Liwiusz"  napisał w wiadomo¶ci grup
dyskusyjnych:ncu0bb$dj6$2@node1.news.atman.pl...
W dniu 2016-03-23 o 12:47, Kris pisze:
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz
napisał:
Zdaniem ignoranta...
rozwiniesz?

Słowo to oznacza, że się nie znasz na jakim¶ temacie, a się
wypowiadasz, co gorsza - błędnie. Rzucenie jednym przypadkowym
artykułem z prawa bankowego nie zmieni tego, że wiesz nic.

A co z innym artykulem - ze kredyt jest na okreslony cel.

w umowach które ja widziałem jest "dowolny cel konsumpcyjny" :)
KJ
--
http://stopstopnop.pl/stop_stopnop.pl_o_nas.html
Q: What's the difference between Bell Labs and the Boy Scouts of America?
A: The Boy Scouts have adult supervision.

Data: 2016-03-23 13:24:48
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 13:17, J.F. pisze:
UĹĽytkownik "Liwiusz"  napisaĹ‚ w wiadomoĹ›ci grup
dyskusyjnych:ncu0bb$dj6$2@node1.news.atman.pl...
W dniu 2016-03-23 o 12:47, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Zdaniem ignoranta...
rozwiniesz?

SĹ‚owo to oznacza, ĹĽe siÄ™ nie znasz na jakimĹ› temacie, a siÄ™
wypowiadasz, co gorsza - błędnie. Rzucenie jednym przypadkowym
artykułem z prawa bankowego nie zmieni tego, że wiesz nic.

A co z innym artykulem - ze kredyt jest na okreslony cel.
Jak to pogodzic z kredytem gotowkowym, i kto tu jest ignorantem - ja,
banki, KNF, poslowie ?

Czy to ma jakiĹ› zwiÄ…zek z tematem?

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 15:19:34
Autor: J.F.
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Użytkownik "Liwiusz"  napisał w wiadomo¶ci grup dyskusyjnych:ncu1uh$pn2$1@node2.news.atman.pl...
W dniu 2016-03-23 o 13:17, J.F. pisze:
Użytkownik "Liwiusz"  napisał w wiadomo¶ci grup
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Zdaniem ignoranta...
rozwiniesz?
Słowo to oznacza, że się nie znasz na jakim¶ temacie, a się
wypowiadasz, co gorsza - błędnie. Rzucenie jednym przypadkowym
artykułem z prawa bankowego nie zmieni tego, że wiesz nic.

A co z innym artykulem - ze kredyt jest na okreslony cel.
Jak to pogodzic z kredytem gotowkowym, i kto tu jest ignorantem - ja,
banki, KNF, poslowie ?

Czy to ma jaki¶ zwi±zek z tematem?

Wiekszy niz tlumaczenie co to jest ignorant :-P

Poza tym, jesli bank nieopatrznie udzielil "kredytu" i zapomnial sprecyzowac na jaki cel, to byc moze nie mial prawa go udzielic, to byc moze umowa niewazna :-)
Nie wnikajac kto ten kredyt zaciagnal.

No ale jesli niewazna, to kwote trzeba oddac. Chyba, bo meandry naszego prawa cywilnego sa rozliczne.
Ale bez odsetek :-)
No i oczywiscie wszelakie prowizje sa do zwrotu.
Z odsetkami ?

J.

Data: 2016-03-23 04:51:54
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Dobra rada - najpierw sprawdĽ, a potem się wypowiadaj, bo na razie dajesz tylko dowód swojej ignorancji.
Art. bodajże 70prawa bankowego poczytaj.

Data: 2016-03-23 12:56:35
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 12:51, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Dobra rada - najpierw sprawdĹş, a potem siÄ™ wypowiadaj, bo na razie
dajesz tylko dowĂłd swojej ignorancji.
Art. bodajĹĽe 70prawa bankowego poczytaj.

Kredyt w 5 minut nie oznacza braku zabezpieczeń.

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 05:02:27
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 12:56:37 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
 
Kredyt w 5 minut nie oznacza braku zabezpieczeń.
Nie oznacza tez ze bank udzieli kredytu bez badania zdolno¶ci kredytowej.

Data: 2016-03-23 13:07:59
Autor: Kamil Jońca
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Kris <kszysztofc@gmail.com> writes:

W dniu ¶roda, 23 marca 2016 12:56:37 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
 
Kredyt w 5 minut nie oznacza braku zabezpieczeń.
Nie oznacza tez ze bank udzieli kredytu bez badania zdolno¶ci kredytowej.

Ale tego nikt nie twierdził.

KJ

--
http://wolnelektury.pl/wesprzyj/teraz/
The reader this message encounters not failing to understand is cursed.

Data: 2016-03-23 05:13:50
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 13:08:03 UTC+1 użytkownik Kamil Jońca napisał:
Ale tego nikt nie twierdził.
Ano wlasnie
Ja odnosiłem się do tego co kto¶ wyżej napisał ze po zalogowaniu się miał propozycje zwiększenia limitu czy innego kredytu.
Tak często jest
Najczę¶ciej jednak jest tak ze jak klikniesz w taka propozycje to zaraz proszę ciebie o za¶wiadczenie o zarobkach czy tam pit roczny itp. i nagle się okazuje ze propozycja propozycja a wniosek rozpatrzony negatywnie.. wielokrotnie i na tej grupie takie opisy były
Wiec raczej znikome jest prawdopodobieństwo ze np. mi mbank udzieli kredytu w 5 minut skoro ja na ich konto przelewam tylko raz w miesi±cu ok 3tys złotych, nie sa to przelewy z zakładu pracy, nie mam z nimi podpisanej umowy ramowej. Propozycje od nich dostaje często ale w praktyce nie sprawdzałem to fakt bo nie było potrzeby.

Data: 2016-03-23 13:15:01
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 13:13, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 13:08:03 UTC+1 użytkownik Kamil Jońca napisał:
Ale tego nikt nie twierdził.
Ano wlasnie
Ja odnosiłem się do tego co ktoś wyżej napisał ze po zalogowaniu się miał propozycje zwiększenia limitu czy innego kredytu.
Tak często jest
Najczęściej jednak jest tak ze jak klikniesz w taka propozycje to zaraz proszę ciebie o zaświadczenie o zarobkach czy tam pit roczny itp. i nagle się okazuje ze propozycja propozycja a wniosek rozpatrzony negatywnie. wielokrotnie i na tej grupie takie opisy były
Wiec raczej znikome jest prawdopodobieństwo ze np. mi mbank udzieli kredytu w 5 minut skoro ja na ich konto przelewam tylko raz w miesiącu ok 3tys złotych, nie sa to przelewy z zakładu pracy, nie mam z nimi podpisanej umowy ramowej.
Propozycje od nich dostaje często ale w praktyce nie sprawdzałem to fakt bo nie było potrzeby.

Czyli tak jak mówiłem - nie wiesz, jak jest, nie potrafisz sobie wyobrazić, ale strugasz eksperta.

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 15:18:57
Autor: Marek
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
On Wed, 23 Mar 2016 05:13:50 -0700 (PDT), Kris <kszysztofc@gmail.com> wrote:
Najczę¶ciej jednak jest tak ze jak klikniesz w taka propozycje to
zaraz
 proszę ciebie o za¶wiadczenie o zarobkach czy tam pit roczny itp.
i na
gle się okazuje ze propozycja propozycja a wniosek rozpatrzony
negatywnie


W pewnych okoliczno¶ciach proces przyznawania zdolno¶ci kredytowej jest automatyczny (m.in. np.  weryfikacja w bik też jest robiona przez automat). Je¶li jest się klientem spełniaj±cym pewne kryteria proces przydzielania może pozostać w ¶cieżce elektronicznej bez wyskoczenia do białkowej. St±d tak, kredyt może być przyznany (i dostępny)  w czasie liczonym pojedynczych minut a nawet klików między stronami formularza. Przykładem takiego "automatycznego" kredytu konsumenckiego s± mRaty mBanku. Kredyt jest uruchamiamy (kasa przelewana do sprzedawcy) praktycznie w tym samym czasie analogicznie gdyby dokonywać płatno¶ci elektronicznej za kupiony produkt.

--
Marek

Data: 2016-03-23 13:13:41
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 13:02, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 12:56:37 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:

Kredyt w 5 minut nie oznacza braku zabezpieczeń.
Nie oznacza tez ze bank udzieli kredytu bez badania zdolności kredytowej.

Oczywiście, że nie. Dlatego banki dla swoich klientów zdolność badają "awansem", a jak się już klient zdecyduje na przyjęcie oferty, to pieniądze ma "za chwilę", jak tylko złoży wniosek z odpowiednimi oświadczeniami.

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 13:15:53
Autor: J.F.
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
UĹĽytkownik "Liwiusz"  napisaĹ‚ w wiadomoĹ›ci grup dyskusyjnych:ncu09j$dj6$1@node1.news.atman.pl...
W dniu 2016-03-23 o 12:51, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Dobra rada - najpierw sprawdĹş, a potem siÄ™ wypowiadaj, bo na razie
dajesz tylko dowĂłd swojej ignorancji.
Art. bodajĹĽe 70prawa bankowego poczytaj.
Kredyt w 5 minut nie oznacza braku zabezpieczeń.

A co bedzie zabezpieczeniem ?
Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca haslo do potwierdzenia wniosku.

Co bedzie dalej, to wybaczcie - nie sprawdze. Czy wniosek beda rozpatrywali 5 minut czy zadzwonia sie dopytac, czy odmowia.

Odmowic mogliby juz teraz, ale nie, banki tak nie dzialaja :-)

J.

Data: 2016-03-23 05:37:51
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 13:16:45 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
A co bedzie zabezpieczeniem ?
Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca haslo do potwierdzenia wniosku.
Co bedzie dalej, to wybaczcie - nie sprawdze. Czy wniosek beda rozpatrywali 5 minut czy zadzwonia sie dopytac, czy odmowia.

Oddzwoni± się dopytać z jakiego tytułu masz dochody. I albo im o¶wiadczenie wystarczy(które telefonicznie np. będ± próbowali weryfikować u pracodawcy) albo poproszę o pit\za¶wiadczenie\decyzje zus\ czy tam co innego
W międzyczasie sprawdza Twój BIk- no chyba ze wcze¶niej brałe¶ kredyt to mog± sobie zamówić z BIK raport "sprawdzaj±cy" czy jako¶ tak to się nazywa.
Je¶li nigdy nie brałe¶ u nich pożyczki to musza uzyskać Twoja zgodę na wysłanie zapytania do BIK.

Data: 2016-03-23 13:43:12
Autor: Kamil Jońca
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Kris <kszysztofc@gmail.com> writes:

W dniu ¶roda, 23 marca 2016 13:16:45 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
A co bedzie zabezpieczeniem ?
Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca haslo do potwierdzenia wniosku.
Co bedzie dalej, to wybaczcie - nie sprawdze. Czy wniosek beda rozpatrywali 5 minut czy zadzwonia sie dopytac, czy odmowia.

Oddzwoni± się dopytać z jakiego tytułu masz dochody.
Bzdura. Czy raczej daleko nie zawsze dzwoni±.
I albo im o¶wiadczenie wystarczy(które telefonicznie np. będ±
próbowali weryfikować u pracodawcy) albo poproszę o
pit\za¶wiadczenie\decyzje zus\ czy tam co innego
Bzdura #2. Do mbanku nie musiałem nic dostarczać, jak również nikt do
mojego szefa nie dzwonił. (Musiałem dostarczać przy hipotecznym, ale to
jakby inna bajka i dawno temu)

W międzyczasie sprawdza Twój BIk- no chyba ze wcze¶niej brałe¶ kredyt to mog± sobie zamówić z BIK raport "sprawdzaj±cy" czy jako¶ tak to się nazywa.
Pół-bzdura. BIK sprawdz±. Tyle że użycie raportu kredytowego ws
"monitoruj±cego" ma sie prawie nijak do wczesniejszego posiadania
kredytu.

Je¶li nigdy nie brałe¶ u nich pożyczki to musza uzyskać Twoja zgodę na wysłanie zapytania do BIK.
To chyba jest jedyne prawdziwe zdanie całego Twojego postu.
KJ
KJ

--
http://stopstopnop.pl/stop_stopnop.pl_o_nas.html
"Now this is a totally brain damaged algorithm.  Gag me with a smurfette."
-- P. Buhr, Computer Science 354

Data: 2016-03-23 06:00:24
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 13:47:04 UTC+1 użytkownik Kamil Jońca napisał:
> Oddzwoni± się dopytać z jakiego tytułu masz dochody.
Bzdura. Czy raczej daleko nie zawsze dzwoni±.
Czyli nie całkiem bzdura
Moja kadrowa odbiera kilkana¶cie telefonów dziennie z banków w sprawie potwierdzenia zatrudnienia i nawet wynagrodzenia. Oczywi¶cie odmawia podania takich danych ale banki jednak dzwoni±.

Bzdura #2. Do mbanku nie musiałem nic dostarczać, jak również nikt do
mojego szefa nie dzwonił. (Musiałem dostarczać przy hipotecznym, ale to
jakby inna bajka i dawno temu)
Ale to nie oznacza ze nikt nie musi nic dostarczać. Być może oparli się o dokumenty które składałe¶ przy hipotecznym+ aktualne wpływ od pracodawcy. Nie zawsze jednak tak jest ze maj±c konto w banku sa tam wpływy od pracodawcy.
Wiec nie generalizujmy

Pół-bzdura. BIK sprawdz±. Tyle że użycie raportu kredytowego ws
"monitoruj±cego" ma sie prawie nijak do wczesniejszego posiadania
kredytu.
Je¶li bank wcze¶niej udzielił delikwentowi kredytu to mog± ¶ci±gn±ć raport monitoruj±cy i na jego podstawie widza co tam aktualnie w BIK jest(i latwiej im dopasować oferte), je¶li kredytu wcze¶niej delikwent tam nie brał to BIKu banki nie widza i musza uzyskać zgodę na wgl±d. Oczywi¶cie dla takiego delikwenta jaka¶ tam propozycja w systemie transakcyjnym zawi¶nie ale nie znaczy to ze kredyt dostanie(bo np. po wygenerowaniu BIKu okaże się ze delikwent ma 4 windykowane zobowi±zania)

> Je¶li nigdy nie brałe¶ u nich pożyczki to musza uzyskać Twoja zgodę na wysłanie zapytania do BIK.
To chyba jest jedyne prawdziwe zdanie całego Twojego postu.
Czepiasz się szczegółów;)

Data: 2016-03-23 14:17:45
Autor: Kamil Jońca
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Kris <kszysztofc@gmail.com> writes:

W dniu środa, 23 marca 2016 13:47:04 UTC+1 użytkownik Kamil Jońca napisał:
> Oddzwonią się dopytać z jakiego tytułu masz dochody.
Bzdura. Czy raczej daleko nie zawsze dzwoniÄ….
Czyli nie całkiem bzdura
Moja kadrowa odbiera kilkanaście telefonów dziennie z banków w sprawie potwierdzenia zatrudnienia i nawet wynagrodzenia. Oczywiście odmawia podania takich danych ale banki jednak dzwonią.
Ale to NIE znaczy, ĹĽe bank NIE udzieli kredytu bez telefonu. ZwlÄ…szcza
człowiekowi który ma u niego konto od dłuższego czasu.


Bzdura #2. Do mbanku nie musiałem nic dostarczać, jak również nikt do
mojego szefa nie dzwonił. (Musiałem dostarczać przy hipotecznym, ale to
jakby inna bajka i dawno temu)
Ale to nie oznacza ze nikt nie musi nic dostarczać. Być może oparli
się o dokumenty które składałeś przy hipotecznym+ aktualne wpływ od
Nie. Te kredyty były wcześniej.
pracodawcy. Nie zawsze jednak tak jest ze majÄ…c konto w banku sa tam
wpływy od pracodawcy.
No to co? Do mbanku nie miałem wpływów do pracodawcy.

Wiec nie generalizujmy
No właśnie, nie generalizujmy. Widać, że nie wiesz jak działa mBankowa
„Oferta dla Ciebie" i można odnieść wrażenie, że wydaje Ci się że bez 5
zaĹ›wiadczeĹ„ bank  kredytu nie da. Co jest bzdurÄ…. ByĹ‚ okres, ĹĽe na kartach kredytowych
miałem 180KPLN limitu. Bez zaświadczeń, telefonów do szefa itp. (i
jeszcze z hipoteką na głowie)


Pół-bzdura. BIK sprawdzą. Tyle że użycie raportu kredytowego ws
"monitorujÄ…cego" ma sie prawie nijak do wczesniejszego posiadania
kredytu.
[...bzdury...]

Jedyne co jest prawdą, to fakt, ze bank musi mieć zgodę na zapytanie.
Moje raporty z BIK wyraĹşnie pokazujÄ…, ĹĽe banki prawie zamiennie uĹĽywajÄ…
zapytań "kredytowych" i "monitorujących"

KJ

--
http://stopstopnop.pl/stop_stopnop.pl_o_nas.html
Do you guys know we just passed thru a BLACK HOLE in space?

Data: 2016-03-23 08:04:48
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 14:19:03 UTC+1 użytkownik Kamil Jońca napisał:
Jedyne co jest prawd±, to fakt, ze bank musi mieć zgodę na zapytanie.
Moje raporty z BIK wyraĽnie pokazuj±, że banki prawie zamiennie używaj±
zapytań "kredytowych" i "monitoruj±cych"
Na monitoruj±ce nie musza mieć aktualnej zgody- wystarczy im ta przy zaci±ganiu kredytu
Na zapytanie kredytowe musza mieć aktualn± zgodę

Data: 2016-03-24 07:58:31
Autor: cef
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 14:17, Kamil Jońca pisze:
Kris <kszysztofc@gmail.com> writes:

W dniu środa, 23 marca 2016 13:47:04 UTC+1 użytkownik Kamil Jońca napisał:
Oddzwonią się dopytać z jakiego tytułu masz dochody.
Bzdura. Czy raczej daleko nie zawsze dzwoniÄ….
Czyli nie całkiem bzdura

Chcecie zatwierdzić jeden niepowtarzalny schemat
dla udzielania kredytu na różne kwoty, w różnych bankach, dla różnych osób, różnego typu, na różne okresy? I wszystko wg tej samej procedury?

Data: 2016-03-24 10:04:35
Autor: Kamil Jońca
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
cef <cezfar@interia.pl> writes:

W dniu 2016-03-23 o 14:17, Kamil Jońca pisze:
Kris <kszysztofc@gmail.com> writes:

W dniu środa, 23 marca 2016 13:47:04 UTC+1 użytkownik Kamil Jońca napisał:
Oddzwonią się dopytać z jakiego tytułu masz dochody.
Bzdura. Czy raczej daleko nie zawsze dzwoniÄ….
Czyli nie całkiem bzdura

Chcecie zatwierdzić jeden niepowtarzalny schemat
dla udzielania kredytu na różne kwoty, w różnych bankach, dla różnych
osób, różnego typu, na różne okresy? I wszystko wg tej samej
procedury?

Ale dlaczego do mnie to piszesz? Ja sobie zdaję sprawę, że różne kredyty
mog± mieć różne procedury.
KJ
--
http://wolnelektury.pl/wesprzyj/teraz/
You will obey or molten silver will be poured into your ears.

Data: 2016-03-24 11:21:37
Autor: cef
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-24 o 10:04, Kamil Jońca pisze:
cef <cezfar@interia.pl> writes:

W dniu 2016-03-23 o 14:17, Kamil Jońca pisze:
Kris <kszysztofc@gmail.com> writes:

W dniu środa, 23 marca 2016 13:47:04 UTC+1 użytkownik Kamil Jońca napisał:
Oddzwonią się dopytać z jakiego tytułu masz dochody.
Bzdura. Czy raczej daleko nie zawsze dzwoniÄ….
Czyli nie całkiem bzdura

Chcecie zatwierdzić jeden niepowtarzalny schemat
dla udzielania kredytu na różne kwoty, w różnych bankach, dla różnych
osób, różnego typu, na różne okresy? I wszystko wg tej samej
procedury?

Ale dlaczego do mnie to piszesz? Ja sobie zdaję sprawę, że różne kredyty
mog± mieć różne procedury.


Tak mi wypadło, że się podpi±łem pod Ciebie,
bo akurat licytowali¶cie się co jest bzdur±, większ± bzdur±
i nie całkiem bzdur±.

Data: 2016-03-23 15:12:08
Autor: Piotr Gałka
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę

Użytkownik "Kris" <kszysztofc@gmail.com> napisał w wiadomo¶ci news:5e52588b-c5fa-4c27-8253-5f9794412b64googlegroups.com...

Bzdura #2. Do mbanku nie musiałem nic dostarczać, jak również nikt do
mojego szefa nie dzwonił. (Musiałem dostarczać przy hipotecznym, ale to
jakby inna bajka i dawno temu)

Ale to nie oznacza ze nikt nie musi nic dostarczać.

Złodziejom wystarczy, że niektórzy nie musz± dostarczać. Na 5 ataków jeden skuteczny - wystarczy.

Dotychczas my¶lałem, że nawet jak jaki¶ super wirus, który obejdzie mojego antywirusa wykradnie mi loginy i hasła to hasła SMS mnie chroni± bo przechwytywanie sygnałów lec±cych do komórki uważałem za do¶ć trudne, ale jak można legalnie dostać kopię moich SMS-ów na komputer to zaczynam zmieniać zdanie.
P.G.

Data: 2016-03-23 14:28:16
Autor: janek z pola
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Kris wrote:

W dniu środa, 23 marca 2016 13:16:45 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
A co bedzie zabezpieczeniem ?
Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca haslo
do potwierdzenia wniosku.
Co bedzie dalej, to wybaczcie - nie sprawdze. Czy wniosek beda
rozpatrywali 5 minut czy zadzwonia sie dopytac, czy odmowia.

Oddzwonią się dopytać z jakiego tytułu masz dochody. I albo im
oświadczenie wystarczy(które telefonicznie np. będą próbowali weryfikować
u pracodawcy) albo poproszę o pit\zaświadczenie\decyzje zus\ czy tam co
innego W międzyczasie sprawdza Twój BIk- no chyba ze wcześniej brałeś
kredyt to mogą sobie zamówić z BIK raport "sprawdzający" czy jakoś tak to
się nazywa. Jeśli nigdy nie brałeś u nich pożyczki to musza uzyskać Twoja
zgodę na wysłanie zapytania do BIK.

Dzięki za tę wypowiedż. Teraz przynajmniej nie mam już najmniejszych wątpliwości, czy wierzyć w jakiekolwiek Twoje wypowiedzi na tej grupie.

--
Wysłane z pola.

Data: 2016-03-23 15:12:34
Autor: J.F.
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Użytkownik "Kris"  napisał w wiadomo¶ci grup dyskusyjnych:d4c5be07-e6cb-4fb3-a5e6-e2c14a65d311@googlegroups.com...
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 13:16:45 UTC+1 użytkownik J.F. napisał:
A co bedzie zabezpieczeniem ?
Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca haslo
do potwierdzenia wniosku.
Co bedzie dalej, to wybaczcie - nie sprawdze. Czy wniosek beda
rozpatrywali 5 minut czy zadzwonia sie dopytac, czy odmowia.

Oddzwoni± się dopytać z jakiego tytułu masz dochody.

No to im 5 minut raczej nie starczy :-)

I albo im o¶wiadczenie wystarczy(które telefonicznie np. będ± próbowali weryfikować u pracodawcy) albo poproszę o pit\za¶wiadczenie\decyzje zus\ czy tam co innego
W międzyczasie sprawdza Twój BIk- no chyba ze wcze¶niej brałe¶ kredyt to mog± sobie zamówić z BIK raport "sprawdzaj±cy" czy jako¶ tak to się nazywa.
Je¶li nigdy nie brałe¶ u nich pożyczki to musza uzyskać Twoja zgodę na wysłanie zapytania do BIK.

Zgoda jest w w/w wniosku.

J.

Data: 2016-03-23 13:18:16
Autor: Liwiusz
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu 2016-03-23 o 13:15, J.F. pisze:
UĹĽytkownik "Liwiusz"  napisaĹ‚ w wiadomoĹ›ci grup
dyskusyjnych:ncu09j$dj6$1@node1.news.atman.pl...
W dniu 2016-03-23 o 12:51, Kris pisze:
W dniu środa, 23 marca 2016 12:07:35 UTC+1 użytkownik Liwiusz napisał:
Dobra rada - najpierw sprawdĹş, a potem siÄ™ wypowiadaj, bo na razie
dajesz tylko dowĂłd swojej ignorancji.
Art. bodajĹĽe 70prawa bankowego poczytaj.
Kredyt w 5 minut nie oznacza braku zabezpieczeń.

A co bedzie zabezpieczeniem ?
Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca haslo
do potwierdzenia wniosku.

Twoje dochody (oświadczasz we wniosku jakie otrzymujesz), potwierdzone historią przelewów na konto.

--
Liwiusz

Data: 2016-03-23 14:49:34
Autor: Piotr Gałka
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę

Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomo¶ci news:56f288fd$0$22831$65785112news.neostrada.pl...

Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca haslo do potwierdzenia wniosku.

Co bedzie dalej, to wybaczcie - nie sprawdze. Czy wniosek beda rozpatrywali 5 minut czy zadzwonia sie dopytac, czy odmowia.

To może się zmieniać w czasie.
Kiedy¶ mBank bez pytania przysłał mi kartę kredytow± z informacj±, że aktywować i używać. Wyrzuciłem bo nie wiedziałem na co mi KK.
Kilka lat póĽniej już wiedziałem - umowa ramowa i mam kartę.
Jak potrzebowałem zwiększyć limit to na 100% obyło się bez żadnego telefonu i dokumentów.
Na karcie miałem 4k. Cały czas wisiała oferta typu "możesz zwiększyć do 48k bez żadnych papierów" (jako¶ przez nich wyliczone wg historii rachunku i może BIKu). Wypełniłem wniosek na 8k i chyba na drugi dzień już mogłem wykorzystać (nie ¶ledziłem, czy zajęło im to 5 minut czy 10h). Nie min±ł miesi±c i zwiększyłem do 12k (dokładnie tak samo). Oferta zwiększenia ci±gle wisiała. Nie wiem z czego to wyliczali, ale kwota co rusz była inna.
Kolejne rekomendacje mogły zmienić zachowania banków.
P.G.

Data: 2016-03-23 09:11:42
Autor: Kris
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 14:49:35 UTC+1 użytkownik Piotr Gałka napisał:
Użytkownik "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> napisał w wiadomo¶ci news:56f288fd$0$22831$65785112news.neostrada.pl...

> Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca haslo do > potwierdzenia wniosku.
>
> Co bedzie dalej, to wybaczcie - nie sprawdze. Czy wniosek beda > rozpatrywali 5 minut czy zadzwonia sie dopytac, czy odmowia.
>
To może się zmieniać w czasie.
Kiedy¶ mBank bez pytania przysłał mi kartę kredytow± z informacj±, że aktywować i używać. Wyrzuciłem bo nie wiedziałem na co mi KK.
Kilka lat póĽniej już wiedziałem - umowa ramowa i mam kartę.
Jak potrzebowałem zwiększyć limit to na 100% obyło się bez żadnego telefonu i dokumentów.
Na karcie miałem 4k. Cały czas wisiała oferta typu "możesz zwiększyć do 48k bez żadnych papierów" (jako¶ przez nich wyliczone wg historii rachunku i może BIKu). Wypełniłem wniosek na 8k i chyba na drugi dzień już mogłem wykorzystać (nie ¶ledziłem, czy zajęło im to 5 minut czy 10h). Nie min±ł miesi±c i zwiększyłem do 12k (dokładnie tak samo). Oferta zwiększenia ci±gle wisiała. Nie wiem z czego to wyliczali, ale kwota co rusz była inna.
Ale umowę ramow± miałe¶

Data: 2016-03-23 18:12:00
Autor: Piotr Gałka
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę

Użytkownik "Kris" <kszysztofc@gmail.com> napisał w wiadomo¶ci news:83352850-24fe-4f04-b1b6-7e493edf20efgooglegroups.com...
W dniu ¶roda, 23 marca 2016 14:49:35 UTC+1 użytkownik Piotr Gałka napisał:

To może się zmieniać w czasie.
Kiedy¶ mBank bez pytania przysłał mi kartę kredytow± z informacj±, że
aktywować i używać. Wyrzuciłem bo nie wiedziałem na co mi KK.
Kilka lat póĽniej już wiedziałem - umowa ramowa i mam kartę.
Jak potrzebowałem zwiększyć limit to na 100% obyło się bez żadnego telefonu
i dokumentów.
Na karcie miałem 4k. Cały czas wisiała oferta typu "możesz zwiększyć do 48k
bez żadnych papierów" (jako¶ przez nich wyliczone wg historii rachunku i
może BIKu). Wypełniłem wniosek na 8k i chyba na drugi dzień już mogłem
wykorzystać (nie ¶ledziłem, czy zajęło im to 5 minut czy 10h). Nie min±ł
miesi±c i zwiększyłem do 12k (dokładnie tak samo). Oferta zwiększenia ci±gle
wisiała. Nie wiem z czego to wyliczali, ale kwota co rusz była inna.

Ale umowę ramow± miałe¶

Zakładam, że to pytanie.
Gdy pierwszy raz przysłali kartę nie miałem. Ale chyba Ľle napisałem - chyba z kart± były jakie¶ papiery - podpisać, odesłać.
Dawno było - chyba ponad 10 lat temu - mogę nie pamiętać szczegółów, ale że mnie zaskoczyli kart± o któr± na pewno nie wnioskowałem to jestem pewien i że była kredytowa to też bo debetow± miałem.
P.G.

Data: 2016-03-23 15:41:51
Autor: Marek
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
On Wed, 23 Mar 2016 14:49:34 +0100, Piotr Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl> wrote:
może BIKu). Wypełniłem wniosek na 8k i chyba na drugi dzień już
mogłem
wykorzystać (nie ¶ledziłem, czy zajęło im to 5 minut czy 10h). Nie
min±ł
miesi±c i zwiększyłem do 12k (dokładnie tak samo). Oferta
zwiększenia ci±gle
wisiała. Nie wiem z czego to wyliczali, ale kwota co rusz była inna.

Co Cie powstrzymało przed pój¶ciem na cało¶ć i wzięciem oferowanych 48k?:)

--
Marek

Data: 2016-03-23 16:51:32
Autor: Piotr Gałka
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę

Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomo¶ci news:almarsoft.3252346491029957708news.neostrada.pl...

Co Cie powstrzymało przed pój¶ciem na cało¶ć i wzięciem oferowanych 48k?:)

1. Wydawało mi się wtedy (co chyba nie jest całkiem prawd±), że wysoko¶ć limitu jest jakim¶ ograniczeniem w przypadku utraty karty (i PINu)więc chciałem mieć jak najmniejszy, ale dopasowany do tego ile jestem w stanie w te 54 dni wydać. Wykańczałem wtedy mieszkanie. Teraz to by mi znów wystarczył około 4k - za niecały rok będę musiał policzyć, czy nie trzeba zrezygnować z karty aby za ni± nie zapłacić.
2. Teraz wiem, że przy innych kredytach karta kredytowa zmniejsza zdolno¶ć (im większy limit tym bardziej) więc nie mam żadnego powodu, aby zwiększać ten limit.
P.G.

Data: 2016-03-24 10:34:27
Autor: J.F.
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Użytkownik "Marek"  napisał w wiadomo¶ci grup dyskusyjnych:almarsoft.3252346491029957708@news.neostrada.pl...
On Wed, 23 Mar 2016 14:49:34 +0100, Piotr Gałka<piotr.galka@cutthismicromade.pl>
może BIKu). Wypełniłem wniosek na 8k i chyba na drugi dzień już mogłem wykorzystać (nie ¶ledziłem, czy zajęło im to 5 minut czy 10h). Nie  min±ł miesi±c i zwiększyłem do 12k (dokładnie tak samo). Oferta zwiększenia ci±gle wisiała. Nie wiem z czego to wyliczali, ale kwota co rusz była inna.

Co Cie powstrzymało przed pój¶ciem na cało¶ć i wzięciem oferowanych 48k?:)

Niechec to walki z bankiem o 48k, w razie jakiejs kradziezy ?

J.

Data: 2016-03-24 15:15:07
Autor: Marek
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
On Thu, 24 Mar 2016 10:34:27 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Niechec to walki z bankiem o 48k, w razie jakiejs kradziezy ?

On nie sprawia wrażenia leminga, co się da nabrać na phishing.

--
Marek

Data: 2016-03-24 16:47:11
Autor: J.F.
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Użytkownik "Marek"  napisał w wiadomo¶ci grup dyskusyjnych:almarsoft.1737859036508396734@news.neostrada.pl...
On Thu, 24 Mar 2016 10:34:27 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Niechec to walki z bankiem o 48k, w razie jakiejs kradziezy ?
On nie sprawia wrażenia leminga, co się da nabrać na phishing.

Nie czytales innych watkow ?
Nie trzeba dac sie nabierac, przyjdzie obciazenie z Chin czy Nigerii i bank je zaksieguje.
I nic do tego nie trzeba - tylko jakiegos nieuczciwego czlowieka po tamtej stronie.


J.

Data: 2016-03-24 22:14:55
Autor: Marek
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
On Thu, 24 Mar 2016 16:47:11 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Nie trzeba dac sie nabierac, przyjdzie obciazenie z Chin czy
Nigerii i
bank je zaksieguje.

To zrobi chargeback.

--
Marek

Data: 2016-03-24 22:15:04
Autor: Marek
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
On Thu, 24 Mar 2016 16:47:11 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Nie trzeba dac sie nabierac, przyjdzie obciazenie z Chin czy
Nigerii i
bank je zaksieguje.

To zrobi chargeback.

--
Marek

Data: 2016-03-24 16:56:54
Autor: Piotr Gałka
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę

Użytkownik "Marek" <fake@fakeemail.com> napisał w wiadomo¶ci news:almarsoft.1737859036508396734news.neostrada.pl...
On Thu, 24 Mar 2016 10:34:27 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Niechec to walki z bankiem o 48k, w razie jakiejs kradziezy ?

On nie sprawia wrażenia leminga, co się da nabrać na phishing.

Bardziej się obawiam fizycznej kradzieży karty po wcze¶niejszym podejrzeniu PINu.
P.G.

Data: 2016-03-23 15:21:25
Autor: Marek
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
On Wed, 23 Mar 2016 13:15:53 +0100, "J.F." <jfox_xnospamx@poczta.onet.pl> wrote:
Bo wlasnie sprawdzam w mbanku - wybieram kwote, klik, i oni chca
haslo
do potwierdzenia wniosku.

Podaj nr wniosku, ktory rozpocz±łe¶.

--
Marek

Data: 2016-03-23 12:09:29
Autor: Kamil Jońca
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
Kris <kszysztofc@gmail.com> writes:

[..]
Różnie to może być ale banki też tak na lewo i prawo bez weryfikacji np. zródła dochodu pożyczek rozdawac nie mog±. Kłopoty z KNfem murowane wtedy.

Ale mbank nie rozdawał na prawo i lewo, tylko na podstwie obrotów na
koncie.
KJ
--
http://stopstopnop.pl/stop_stopnop.pl_o_nas.html
"Don't talk to me about disclaimers!  I invented disclaimers!"
-- The Censored Hacker

Data: 2016-03-23 18:39:32
Autor: Sebastian Biały
Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę
On 2016-03-23 12:09, Kamil Jońca wrote:
Różnie to może być ale banki też tak na lewo i prawo bez weryfikacji np. zródła dochodu pożyczek rozdawac nie mog±. Kłopoty z KNfem murowane wtedy.
Ale mbank nie rozdawał na prawo i lewo, tylko na podstwie obrotów na
koncie.

Ufff. Wszyscy bezrobotni s± wobec tego bezpieczni. Moving on.

Ciekawe orzeczenie - bank ma oddać kasę

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Redmi 9A - recenzja budżetowego smartfona

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Sport

W dziale Kultura

W dziale Extreme

W dziale High-Tech

W dziale Motoryzacja

W dziale Biznes, Finanse, Prawo