Grupy dyskusyjne   »   pl.biznes.banki   »   Nowa promocja BZWBK dla wybranych

Nowa promocja BZWBK dla wybranych

Data: 2013-07-02 08:58:09
Autor: Pablo25
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
Płac i zarabiaj z Kontem Godnym Polecenia:

"Nawet 500 zł z Kontem Godnym Polecenia

Tylko teraz za aktywne korzystanie z kart płatniczych wydanych do Konta
Godnego Polecenia można otrzymać
nagrodę w wysoko¶ci 5% warto¶ci płatno¶ci wykonanych kart±.
Co trzeba zrobić?
Wystarczy zrealizować płatno¶ci kart± MasterCard Omni lub MasterCard
PAYBACK Omni wydan± do Konta
Godnego Polecenia.
Aby otrzymać nagrodę, płatno¶ci kart± należy realizować w terminie od 1
lipca do 31 sierpnia 2013 r.
Maksymalna warto¶ć nagrody może wynie¶ć aż 500 zł.
Szczegóły Promocji znajduj± się w Regulaminie.
Zachęcamy Pana do korzystania z możliwo¶ci, jakie daje Konto Godne
Polecenia.
Więcej na stronach Banku"

Data: 2013-07-02 03:17:36
Autor: pws
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
W dniu wtorek, 2 lipca 2013 09:58:09 UTC+2 użytkownik Pablo25 napisał:
P�ac i zarabiaj z Kontem Godnym Polecenia:
"Nawet 500 zďż˝ z Kontem Godnym Polecenia
Tylko teraz za aktywne korzystanie z kart p�atniczych wydanych do Konta
Godnego Polecenia mo�na otrzyma�
nagrod� w wysoko�ci 5% warto�ci p�atno�ci wykonanych kart�.
Co trzeba zrobiďż˝?
Wystarczy zrealizowa� p�atno�ci kart� MasterCard Omni lub MasterCard
PAYBACK Omni wydanďż˝ do Konta
Godnego Polecenia.
Aby otrzyma� nagrod�, p�atno�ci kart� nale�y realizowa� w terminie od 1
lipca do 31 sierpnia 2013 r.
Maksymalna warto�� nagrody mo�e wynie�� a� 500 z�.
Szczeg�y Promocji znajduj� si� w Regulaminie.
Zach�camy Pana do korzystania z mo�liwo�ci, jakie daje Konto Godne
Polecenia.
Wi�cej na stronach Banku"

Zapodaj link do tego regulaminu jak możesz...

Data: 2013-07-02 12:04:34
Autor: Pablo25
Nowa promocja BZWBK dla wybranych

Zapodaj link do tego regulaminu jak moĹĽesz...
Wiadomosc z poczy skasowalem,ale ponizej jest kopia tekstu z regulaminu:

Regulamin „Płac i zarabiaj z Kontem Godnym Polecenia”
1
§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) okresla warunki, na jakich odbywa sie
Promocja „Płac i zarabiaj z
Kontem Godnym Polecenia” (dalej „Promocja”).
2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba we
Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950
Wrocław, zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej we
Wrocławiu, Wydział VI
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod nr KRS 0000008723. NIP: 896 000
56 73. Wysokosc
kapitału zakładowego i wpłaconego: 935 450 890 zł. (dalej „Organizator”,
„Bank”).
3. Promocja trwa w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r.
(„Okres trwania Promocji”).
§ 2. Definicje
1. Uczestnik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadajaca pełna zdolnosc do
czynnosci prawnych, spełniajaca
Ĺ‚acznie ponisze warunki:
a) jest Posiadaczem Konta Godnego Polecenia i Karty wydanej do tego Konta;
b) Otrzyma komunikat SMS oraz informacje o Promocji za posrednictwem
Skrzynki odbiorczej w
usługach bankowosci elektronicznej BZWBK24;
c) Spełni warunki Promocji okreslone w § 3.
2. Konto - rachunek o charakterze oszczednosciowo-rozliczeniowym w złotych
o nazwie Konto Godne
Polecenia.
3. Posiadacz Konta – osoba fizyczna, na imie której Bank prowadzi Konto.
4. Posiadacz Karty – osoba fizyczna, która na podstawie umowy o Karte
dokonuje w swoim imieniu i na
swoja rzecz operacji przy uyciu Karty.
5. Karta – karta debetowa MasterCard Omni lub MasterCard PAYBACK Omni
wydana przez Bank Zachodni
WBK do Konta Godnego Polecenia.
6. Transakcja bezgotówkowa Karta – dokonanie płatnosci za towary lub usługi
przy uyciu Karty wydanej do
Konta Godnego Polecenia.
7. Nagroda – nagroda pieniena w wysokosci 5% wartosci Transakcji
bezgotĂłwkowych wykonanych Karta
wydana do Konta W Okresie Trwania Promocji, nie wiecej jednak ni kwota 500
zł.
8. Promocja - sprzeda premiowa polegajaca na nagradzaniu UczestnikĂłw za
aktywne korzystanie
z Konta i Karty przez ich Posiadaczy, w formie nagrĂłd pienienych
przekazywanych na Konto, zgodnie
z zasadami Promocji okreslonymi w § 3.
Regulamin „Płac i zarabiaj z Kontem Godnym Polecenia”
2
§ 3. Zasady Promocji
1. W Promocji uwzglednione zostana Transakcje bezgotĂłwkowe zrealizowane
Karta w Okresie Trwania
Promocji z zastrzeeniem punktu 2 poniej.
2. W Promocji biora udział Transakcje bezgotówkowe, o których mowa w § 3
ust.1 rozliczone na Koncie
Uczestnika do 10 wrzesnia 2013 r.
3. W Promocji nie moga uczestniczyc pracownicy Organizatora. Pracownikiem w
rozumieniu niniejszego
Regulaminu jest zarĂłwno osoba zatrudniona przez Organizatora na podstawie
umowy o prace, jak
i osoba współpracujaca z Organizatorem na podstawie umowy cywilnoprawnej (w
szczegĂłlnosci na
podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia).
§ 4. Nagrody w Promocji
1. Nagroda w Promocji jest nagroda pieniena w wysokosci 5% wartosci
Transakcji bezgotĂłwkowych
wykonanych Karta w Okresie Trwania Promocji, nie wiecej jednak ni kwota
500 zł.
2. Uczestnik moe otrzymac tylko jedna Nagrode w Promocji.
3. Nagroda bedzie wypłacona Uczestnikowi jednorazowo na Konto w terminie do
30 wrzesnia 2013 r.
4. Warunkiem przekazania Nagrody jest posiadanie Konta i Karty w momencie
jej wypłata.
5. Wartosc NagrĂłd w Promocji jest zwolniona z podatku dochodowego od osĂłb
fizycznych na podstawie
art.21 ust.1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osĂłb fizycznych (Dz.U.
z 2010 r Nr 51, poz.307 z pĂłzn. zm.).
§ 5. Reklamacje
1. Reklamacje dotyczace Promocji moga byc składane listownie na adres: Bank
Zachodni WBK S.A.,
Zespół Reklamacji, Pl. Andersa 5, 61-894 Poznan a take ustnie w siedzibie
Banku, dowolnej jednostce
organizacyjnej Banku zajmujacej sie obsługa klienta, pisemnie na adres
Banku lub jego dowolnej
jednostki organizacyjnej zajmujacej sie obsługa klienta, telefonicznie lub
w formie elektronicznej.
Odpowiednie adresy, w tym poczty elektronicznej, oraz numery telefonĂłw
dostepne sa w jednostkach
organizacyjnych Banku zajmujacych sie obsługa klienta oraz wskazane na
stronie internetowej Banku
www.bzwbk.pl.
2. Reklamacje powinny zawierac imie, nazwisko i dokładny adres Uczestnika,
jak rĂłwnie opis
i wskazanie przyczyny reklamacji.
Regulamin „Płac i zarabiaj z Kontem Godnym Polecenia”
3
3. Odpowiedz na reklamacje, w zalenosci od charakteru sprawy, zostanie
udzielona przez Bank pisemnie,
telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbednej zwłoki,
jednak nie pĂłzniej ni w terminie 30
dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin
udzielenia odpowiedzi moe
zostac wydłuony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjasnieniu
Uczestnikowi przyczyn opĂłznienia
i wskazania okolicznosci wymagajacych dodatkowego ustalenia.
§ 6. Pozostałe postanowienia
1. Niniejszy Regulamin bedzie dostepny w placówkach BZWBK o oraz przesłany
zostanie na skrzynke
odbiorcza w Usługach Bankowosci Elektronicznej BZWBK24 do Uczestników
Promocji.
2. Bank Zachodni WBK S.A. z siedziba we Wrocławiu (50-950), Rynek 9/11,
jako Organizator i administrator
danych, informuje, e w Okresie trwania Promocji bedzie przetwarzał dane
osobowe UczestnikĂłw w celu
realizacji Promocji. Uczestnikom przysługuje prawo dostepu do danych oraz
prawo ich poprawienia.
3. WĹ‚asciwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego.
4. Organizator jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Promocji i jej
prawidłowy przebieg.
5. Bank zastrzega sobie prawo do przedłuenia Promocji.
6. Posiadacz moe zwrócic sie o bezpłatna pomoc prawna do Miejskich lub
Powiatowych RzecznikĂłw
Konsumenta.
7. Spory pomiedzy Posiadaczem a Bankiem moga byc rozstrzygane polubownie
przed Arbitrem Bankowym
przy Zwiazku BankĂłw Polskich, o ile wartosc przedmiotu sporu nie jest
wysza ni 8000 zł.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maja
powszechnie
obowiazujace przepisy prawa.

Data: 2013-07-02 04:29:53
Autor: pws
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
W dniu wtorek, 2 lipca 2013 13:04:34 UTC+2 użytkownik Pablo25 napisał:
Wiadomosc z poczy skasowalem,ale ponizej jest kopia tekstu z regulaminu:
[ciach]
Szkoda, że usun±łe¶. A weĽ może wrzuć pdfa z regulaminem na jaki¶ serwer jeszcze...

Data: 2013-07-02 14:13:57
Autor: lolekanabolek
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
W dniu 2013-07-02 13:29, pws pisze:
W dniu wtorek, 2 lipca 2013 13:04:34 UTC+2 użytkownik Pablo25 napisał:
Wiadomosc z poczy skasowalem,ale ponizej jest kopia tekstu z regulaminu:
[ciach]
Szkoda, że usun±łe¶. A weĽ może wrzuć pdfa z regulaminem na jaki¶ serwer jeszcze...

tutaj link do regulaminu

<http://indywidualni.bzwbk.pl/_items/outside.bzwbk.pl/542_regulamin-plac_i_zarabiaj_z_kontem_godnym_polecenia.pdf>

--
pozdrawiam
Marcin

Data: 2013-07-02 07:19:05
Autor: pws
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
W dniu wtorek, 2 lipca 2013 14:13:57 UTC+2 użytkownik lolekanabolek napisał:
tutaj link do regulaminu
<http://indywidualni.bzwbk.pl/_items/outside.bzwbk.pl/542_regulamin-plac_i_zarabiaj_z_kontem_godnym_polecenia.pdf>

Dzięki.

Data: 2013-07-02 07:23:15
Autor: pws
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
Nic tylko iść do Płaza i wydać 10k... :) Szkoda, że nie jestem "wybrańcem".

Swoją drogą, ciekawe czy dostał to również ktoś, kto ma jednocześnie „Nawet 700″ w KGP.

Data: 2013-09-04 08:55:31
Autor: lolekanabolek
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
W dniu 2013-07-02 12:17, pws pisze:
W dniu wtorek, 2 lipca 2013 09:58:09 UTC+2 użytkownik Pablo25 napisał:
P�ac i zarabiaj z Kontem Godnym Polecenia:
"Nawet 500 zďż˝ z Kontem Godnym Polecenia
Tylko teraz za aktywne korzystanie z kart p�atniczych wydanych do Konta
Godnego Polecenia mo�na otrzyma�
nagrod� w wysoko�ci 5% warto�ci p�atno�ci wykonanych kart�.
Co trzeba zrobiďż˝?
Wystarczy zrealizowa� p�atno�ci kart� MasterCard Omni lub MasterCard
PAYBACK Omni wydanďż˝ do Konta
Godnego Polecenia.
Aby otrzyma� nagrod�, p�atno�ci kart� nale�y realizowa� w terminie od 1
lipca do 31 sierpnia 2013 r.
Maksymalna warto�� nagrody mo�e wynie�� a� 500 z�.
Szczeg�y Promocji znajduj� si� w Regulaminie.
Zach�camy Pana do korzystania z mo�liwo�ci, jakie daje Konto Godne
Polecenia.
Wi�cej na stronach Banku"

Zapodaj link do tego regulaminu jak możesz...

Teraz już tylko pozostało nam czekać na wypłatę premię.
Stoi jeszcze kto¶ ze mn± w kolejce po wi¶nie od chucka??

--
pozdrawiam
Marcin

Data: 2013-07-02 10:20:31
Autor: forestdumb
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
Pablo25 wrote:
Płac i zarabiaj z Kontem Godnym Polecenia:

Ciekawe jakim kluczem dobieraja docelowa grupe ktora dostaje promocje?
U mnie ruch na rachunku jakis jest, regulaminowy prawie (dla 50zl).
Promocji dodatkowych brak.

Data: 2013-07-02 10:24:09
Autor: Pablo25
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
Ciekawe jakim kluczem dobieraja docelowa grupe ktora dostaje promocje?
U mnie ruch na rachunku jakis jest, regulaminowy prawie (dla 50zl).
Promocji dodatkowych brak.

zapewne jest dla tych co nie korzystaja z okreslonych produktow bankowych.
jak do tej pory karta do konta zaplacilem moze 2 razy
faktem jest ze promocja jest rzeczywiscie zachecajaca

Data: 2013-07-02 10:26:48
Autor: Pablo25
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
faktem jest ze promocja jest rzeczywiscie zachecajaca

na pierwsza promocje konta godnego nie zalapalem sie, wiec moze to tez jest
dodatkowym czynnikiem

Data: 2013-07-02 18:19:21
Autor: lolekanabolek
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
Witaj forestdumb!

W dniu 2 lipca 2013 (wtorek) o godzinie 18:17:33 napisano:

Pablo25 wrote:
Płac i zarabiaj z Kontem Godnym Polecenia:

Ciekawe jakim kluczem dobieraja docelowa grupe ktora dostaje promocje?
U mnie ruch na rachunku jakis jest, regulaminowy prawie (dla 50zl).
Promocji dodatkowych brak.

żonę trafiło to szczę¶cie, dostała wiadomo¶ć na skrzynkę i sms,
tylko, że ona nie miała karty do KGP, więc jakby nie patrzeć nie była
zbyt aktywnym klientem
teraz pytanie jak przez kartę w ci±gu niecałych 2 m-cy przepu¶cić 10k
aby wyłapać 500 zeta, nawet jak pozbieram rachunki z całej rodziny to i
tak może być ciężko ;-(((


--
Pozdrawiam serdecznie,
Marcin "lolekanabolek"
Hardcore''owi użytkownicy HCMa

Data: 2013-07-03 11:26:03
Autor: forestdumb
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
teraz pytanie jak przez kartę w ci±gu niecałych 2 m-cy przepu¶cić 10k
aby wyłapać 500 zeta, nawet jak pozbieram rachunki z całej rodziny to
i tak może być ciężko ;-(((

jak nie miala karty to zle, z karta mozna bylo urobic 700 w 10mc nie wydajac wiecej niz ok 3000zl w promocji ktora sie chyba w maju skonczyla albo na poczatku czerwca.
Plac rachunki w zabce, mozna placic karta.
Za gaz, prad i kilka tysiecy bedzie. Zawsze mozesz placic rachunek na konto zony, matki czy ojca ;)

Data: 2013-07-03 02:31:31
Autor: pws
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
W dniu ¶roda, 3 lipca 2013 11:26:03 UTC+2 użytkownik forestdumb napisał:
jak nie miala karty to zle, z karta mozna bylo urobic 700 w 10mc nie wydajac wiecej niz ok 3000zl w promocji ktora sie chyba w maju skonczyla albo na poczatku czerwca.

Skończyła się 10 maja. Wydać wystarczy 300 i liczy się dosłownie wszystko... ;)

A żona lolka, najprawdopodobniej nie załapała się na "Nawet 700" w KGP i pewnie dlatego nawet karty nie miała (chociaż to też trochę dziwne, bo ona jest i tak bezwarunkowo darmowa).

Data: 2013-07-03 13:10:26
Autor: lolekanabolek
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
W dniu 2013-07-03 11:31, pws pisze:
W dniu ¶roda, 3 lipca 2013 11:26:03 UTC+2 użytkownik forestdumb napisał:
jak nie miala karty to zle, z karta mozna bylo urobic 700 w 10mc nie wydajac
wiecej niz ok 3000zl w promocji ktora sie chyba w maju skonczyla albo na
poczatku czerwca.

Skończyła się 10 maja. Wydać wystarczy 300 i liczy się dosłownie wszystko... ;)

A żona lolka, najprawdopodobniej nie załapała się na "Nawet 700" w KGP i pewnie dlatego nawet karty nie miała (chociaż to też trochę dziwne, bo ona jest i tak bezwarunkowo darmowa).

konto akurat założyłem pod IKE, bo do tej pory pchałem z oszczędno¶ciowego raz w m-cu, a KGP jest bardziej elastyczne pod tym względem ;-))

a żona i tak mi już głowę suszy, że ma za dużo kart w portfelu (jak była promocja na KGP to wtedy jeszcze DK i bgż działało, więc 3 już jej nie wciskałem ;-))

--
pozdrawiam
Marcin

Data: 2013-07-03 02:15:43
Autor: Sinus
Nowa promocja BZWBK dla wybranych
W dniu wtorek, 2 lipca 2013 09:58:09 UTC+2 użytkownik Pablo25 napisał:
"Nawet 500 zł z Kontem Godnym Polecenia

Czy transakcje MO/TO/IO łapi± się do tej promocji? Regulamin jasno nie precyzuje czy musz± to być płatno¶ci stacjonarne.


--
Sinus

Nowa promocja BZWBK dla wybranych

Nowy film z video.banzaj.pl więcej »
Pelikan najlepszym kumplem człowieka

W dziale Extreme

W dziale Biznes, Finanse, Prawo

W dziale Sport

W dziale Gry

W dziale Lifestyle

W dziale Motoryzacja

W dziale High-Tech

W dziale Kultura